Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  41 / 54 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 41 / 54 Previous Page
Page Background

צבעי עליון חד-רכיביים

41

צבע עליון סינטטי, מבריק )רמת ברק %09(, ליישום בהתזה, מהיר

ייבוש ובעל עמידות חיצונית גבוהה במיוחד. מתאים לצביעת

קונסטרוקציותמתכת, משאיות ומשטחי פלדה, הצבועים ביסוד מתאים.

מולטילק

DTC

עליון

עליון מהיר ייבוש

צבעעליוןחד-רכיביבגימורמבריק, להגנהעלמתכות. מהירייבושובעלעמידות

חיצונית גבוהה. מיועד ליישום בהתזה על אלמנטים תעשייתיים הדורשים

תהליך צביעהמהיר, כדוגמת - קונסטרוקציותמתכת, משאיות ומשטחי פלדה.

RAL

כל גווני מניפת

מבריק

46-47.5%

כ-01-9 מ"ר )05 מיקרון יבש(

5.4, 81 ליטר

גוון:

גימור:

נפח מוצקים:

כושר כיסוי לליטר:

הברשה )לשטחים קטנים בלבד(, התזה, התזת איירלס

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

RAL

כל גווני מניפת

מבריק

54%

כ- 11 מ"ר )05 מיקרון יבש(

התזה, התזת איירלס

5.4, 81 ליטר

גוון:

גימור:

נפח מוצקים:

כושר כיסוי לליטר:

שיטת יישום:

גדלי אריזות:

„Š Ñ ˆ‰ Š ¡ (90%

 )

„…— • „ 

ƒ¬™ “ ƒ£

˜… . ƒ Œ‰» ƒ „  § ¨ 

.˜…

Ċ £Å

Š ¯ ¨ ¨ Ž Ÿ « ´  Ÿ…– ¹

 ¨ Œ Ž‘ ’ .

™ ž« ƒ“” • –

• „ 

ƒ „ ˜ ‚› ‚ ƒ„… Ÿ ˆ‰ Š

. ƒ „ ƒ

.¨ Ž Ÿ « ´  Ÿ…– ¹ ƒ¬™ “ ƒ£ : Æ

’

:

:º £… ‰£»™

:

™

:” Š ƒ ¢‚ §:‹ƒ ‚ ‰

:§ ¼‘–

RAL ƒª¹› ³

Ç ƒ 

54%

(Œ  ‰ªƒ 50) Š‰ ” 11 ¾ –

¾À ˆ ˆ

”ƒ 18 4.5

:

:º £… ‰£»™

:

™

:” Š ƒ ¢‚ §:‹ƒ ‚ ‰

:§ ¼‘–

RAL ƒª¹› ³

Ç ƒ 

46-47.5%

(Œ  ‰ªƒ 50) Š‰ ” 9-10 ¾ –

¾À ˆ ˆ († ‡ § ¢ · È ) § ¿‰‡

”ƒ 18 4.5